SPC 2018

SPC > 12
12

안전 및 피난 설계

인명의 안전 및 피난 원리를 바탕으로 안전 및 피난 등을 고려하여 설계할 수 있다. Ability to design a building based on the principles of safety, fire protection, and egress.
카테고리
: 설계
항목명(국문)
: 안전 및 피난 설계
Name(English)
: Safety and Fire Protection
항목변호
: 12

수업 Class

2023 Fall
2023 Spring
2022 Fall
2022 Spring
2021 Fall
건축설계 6 :: Architectural Design 6
Studio A Junhee Cho / Studio B Chung-Kee Lee / Studio C Hyun- Woo Park
2021 Spring
건축설계 5 :: Architectural Design 5
Studio A Sanki Choe / Studio B Hee-Jun Sim / Studio C Taegune Kim
2020 Fall
2020 Spring
건축설계 5 :: Architectural Design 5
Studio A So-Ra Kim / Studio B Junhee Cho / Studio C Gi-Jung Jung
2019 Fall
2019 Spring
건축설계 5 :: Architectural Design 5
Studio A / Studio B / Studio C / Studio D
2018 Fall
건축설계 6 :: Architectural Design 6
Studio A / Studio B

프로젝트 Project

2023 Fall
2023 Spring
2022 Fall
2022 Spring
2021 Fall
2021 Spring
2020 Fall
2020 Spring
2019 Fall
2019 Spring

제출물 Work

Copyright © uosarch.ac.kr., Some rights reserved.
고장 및 불편 신고